نظام پیشنهادها، گام نخست مشارکت کارکنان در تصمیم سازی و مدیریت واحدهای سازمانی است.

همکار گرامی نام شما در سامانه ثبت گردیده است ، شما می توانید با نام کاربری:کدملی وکلمه عبورپیش فرض: 123وارد سامانه شده ؛سپس نام کاربری و کلمه عبور خود راتغییر دهید .

در انتظار پیشنهادهای سازنده شما هستیم

{شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی}ثبت نام

آمار بازدید


آمار خلاصه


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان اصلی سرانه کارکنان فرعی نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان اصلی نرخ مشارکت کارکنان فرعی درصد ارائه گروهی درصد ارائه ذینفعان تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان اصلی تعداد کارکنان فرعی تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده تعداد مصوب از گذشته تعداد پیشنهاد اجرا شده از گذشته
کل 16.91 15.03 3.244 7.649 5 5.083 0 0 0 4131 109 20 0 0
سال جاری 1.274 44.57 14.34 7.142 1 16.80 0 0 0 238 4 1 33 0

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليدكننده سيستم ها و بسته هاي نرم افزاري می باشد